FORGOT YOUR DETAILS?

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม / Read more

The world’s “Top 2% scientists” listed by the Stanford University, USA has been recently updated (October 2021). And for the two consecutive years, the faculty of ICO NIDA, Associate Professor Dr. Peerayuth Charoensukmongkol, has been ranked among the Top 2% scientists in the field of “Business and Management”. His new c-score of 3.271 makes him

NIDA Academic Writing for Publication

Saturday, 13 November 2021 by

  สำนักวิจัย ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication (บรรยายเป็นภาษาไทย) “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายโดย ร.ศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ หรือลงทะเบียนผ่านทาง URL: https://forms.gle/hFm5gB5qzo5RAUsX8 *โปรดลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564*

Thesis award

Saturday, 13 November 2021 by

  Congratulations to the Ph.D. student of ICO NIDA, Ms. Nichanal Lamsam. Her dissertation won the “Thesis award” from the national thesis contest held by NIDA this year. Her dissertation was under close guidance and supervision of her thesis advisor at ICO NIDA, Assoc. Prof. Dr. Peerayuth Charoensukmongkol

  ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน เข้าระบบเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านทาง QR Code หรือ Link : https://reg.nida.ac.th/covidReport/ (ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 5 ก.ย.2564) การดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษา -กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 มาแล้ว สถาบันจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดผ่านระบบพร้อมเพย์ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ -กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สถาบันจะดำเนินการคิดส่วนลดในระบบลงทะเบียนและแจ้งนักศึกษาทราบ เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อระบบปรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาในการลงทะเบียนได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 086-319-3204 e-mail: nithat.s@nlda.ac.th #NIDAThailand

  COVID-19 Vaccination Registration will open on June 22, 2021 onward (1st day of registration commences 09.00 a.m.) According to COVID-19 vaccination is allocated by Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation for all NIDA’s personnel and students (Thai students – International students both in Central Bangkok and Region who have intention or can

WE ARE HIRING

Friday, 11 June 2021 by

WE ARE HIRING JOIN OUR TEAM Position : Full-time Lecturer Submit your Curriculum Vitae (CV) or Resume and Doctoral degree certificate to puriveth@outlook.com For more Information Call 0 2727 3599

  Paper Presentations from National Conference on the 55th Anniversary of National Institute of Development Administration 2021 (Live online) International College Theme “Change Management” By 1.Associate Professor Vesarach Aumeboonsuke, PhD. Title “The association among organization CSR practice, employee satisfaction on organization responses to COVID-19 pandemic, individual loss orientation, and employee psychological capital” 2.Associate Professor Peerayuth

Please join us on April 1, 2021. For the morning session, The conference will be at His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary Auditorium Hall. We have 2 keynote speakers 1) Professor Dr Anek Laothamatas, Minister of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 2) Professor Dr Muhammad Yunus, a Bangladeshi social entrepreneur,

The Master’s student of ICO-NIDA, Ms. Farah Khan, received the “Top paper award” from her research that was presented at the 9th International Conference on Advancement of Development Administration (ICADA) – 2020. Her award-winning research entitled “The Role of Parental and Peer Attachment In Social Media Addiction and Depression Of Thai Teenagers: The Case of

Top 2% scientists

Friday, 11 June 2021 by

     The faculty of ICO NIDA, Associate Professor Dr. Peerayuth Charoensukmongkol, has been recognized and ranked among the world’s “Top 2% scientists” listed by the Stanford University, USA. He is ranked in the field of Business and Management based on his research published from 2011 to 2019.      Recent, the Stanford University has

Excellent thesis award

Friday, 11 June 2021 by

     Congrats to our recent Ph.D. graduate of ICO NIDA, Mr.Akaraphun Ratasuk. His dissertation got the “Excellent thesis award” from the Thesis Contest at NIDA this year.      His dissertation was closely supervised under the guidance of her advisor, Assoc. Prof. Dr. Peerayuth Charoensukmongkol.

TOP