Process for register for reduce tuition fees, semester 1/2564

5.1News1

 

ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  1. ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน
  3. เข้าระบบเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านทาง QR Code หรือ Link : https://reg.nida.ac.th/covidReport/ (ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 5 ก.ย.2564)
  4. การดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษา

-กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 มาแล้ว

สถาบันจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดผ่านระบบพร้อมเพย์ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

-กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564

สถาบันจะดำเนินการคิดส่วนลดในระบบลงทะเบียนและแจ้งนักศึกษาทราบ เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อระบบปรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว

สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาในการลงทะเบียนได้ที่

กองบริการการศึกษา

โทร. 086-319-3204

e-mail: nithat.s@nlda.ac.th

#NIDAThailand