International College of National Institute of Development Administration (ICO NIDA) Facebook : https://www.facebook.com/iconida

  ได้แนวคิด-เครือข่ายเพิ่มขึ้น ช่วยให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลังจากศึกษาเพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่าหลักสูตรของ “ICO NIDA” น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์จากหลายประเทศ สิ่งนี้สามารถช่วยให้เรามีมุมมองและความรู้ที่แตกต่างกันออกไป และมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้ก้าวหน้าขึ้น อาจารย์ที่มาสอนเป็นอาจารย์จากหลายประเทศ สิ่งนี้สามารถช่วยให้เรามีมุมมองและความรู้ที่แตกต่างกันออกไป และมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้ก้าวหน้าขึ้น แม้ว่าหลักสูตรจะทำการสอนก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถใช้กับสถานการณ์นี้ได้ อย่างวิชาเอกการจัดการการตลาดก็พบว่า แนวคิดหลักของการตลาดสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี รวมถึงการได้มีเพื่อนร่วมชั้นที่ทำงานในสาขาต่างๆ ได้แบ่งปันความรู้กัน ก็เป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจและสร้างความกระตือรือร้นของเราที่จะเรียนรู้มากขึ้น แถมยังทำให้ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน นอกจากนี้ หลักสูตรปริญญาโท “Double Master’s Degree” ยังทำให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ (International Management) ที่ Hochschule Rheinmain, University of Applied Sciences (Wiesbaden Business School, Hessen, Germany) ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมากมายในประเทศเยอรมนี อีกด้วย นางสาวปิยะดา ชีวพัฒนานุกูล Master of Management วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

The world’s “Top 2% scientists” listed by the Stanford University, USA has been recently updated (October 2021). And for the two consecutive years, the faculty of ICO NIDA, Associate Professor Dr. Peerayuth Charoensukmongkol, has been ranked among the Top 2% scientists in the field of “Business and Management”. His new c-score of 3.271 makes him

NIDA Academic Writing for Publication

  สำนักวิจัย ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication (บรรยายเป็นภาษาไทย) “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายโดย ร.ศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ หรือลงทะเบียนผ่านทาง URL: https://forms.gle/hFm5gB5qzo5RAUsX8 *โปรดลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564*

Thesis award

  Congratulations to the Ph.D. student of ICO NIDA, Ms. Nichanal Lamsam. Her dissertation won the “Thesis award” from the national thesis contest held by NIDA this year. Her dissertation was under close guidance and supervision of her thesis advisor at ICO NIDA, Assoc. Prof. Dr. Peerayuth Charoensukmongkol

  ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบาย อว. และรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษารายละเอียดและข้อตกลงก่อนยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน เข้าระบบเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านทาง QR Code หรือ Link : https://reg.nida.ac.th/covidReport/ (ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 5 ก.ย.2564) การดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษา -กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 มาแล้ว สถาบันจะดำเนินการคืนเงินส่วนลดผ่านระบบพร้อมเพย์ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ -กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สถาบันจะดำเนินการคิดส่วนลดในระบบลงทะเบียนและแจ้งนักศึกษาทราบ เพื่อให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อระบบปรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาในการลงทะเบียนได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 086-319-3204 e-mail: nithat.s@nlda.ac.th #NIDAThailand

Mr Juntao Zhang, ICO PhD student, recently published his work in Humanities and Social Sciences Letters. His research title is The influence of Chinese University students’ reinforcement sensitivity on cyber violence. His work is under supervision of Dr Zhongwu Li.

The rise of e-commerce has dramatically changed customer behavior. In the online service sector, a Consumer Review Survey 2020 showed that almost up to 90% of consumers read online referrals (interchangeable with electronic word-of-mouth and online reviews) for relevant information before making a purchase. In other words, when consumers are fairly active in searching for

The recent research of the faculty of ICO NIDA, Assoc. Prof. Dr. Vesarach Aumeboonsuke (coauthoring with Prof. Dr. Anetta Caplanova) shows that mindfulness and personalities of investors can affect their risk aversion. Their research analyses the survey data collected among 100 Thai individual investors. The results show that agreeable people tend to be significantly less

The recent research conducted by the faculty of ICO NIDA, Assoc. Prof. Dr. Peerayuth Charoensukmongkol (coauthoring with Dr. Jenette Villegas Puyod), provided interesting evidence about the management practice to prevent employees’ resistance to change during this COVID-19 crisis. Basically, resistance to change is a common phenomenon that happens among employees during the period of organizational

Ms. Liping Fu (Maria), a recent Ph.D. graduate of ICO NIDA, published the “second paper” from her dissertation. This paper is published in the “Asia-Pacific Social Science Review”, which is ranked in the “SCImago Quartile 2” and “Scopus top 22 percentile”. Her research applies the “Social identify theory” to explain the essential role of host